7th December 2022

DEC

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾಧ್ಯಾಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  DISTRICT ELECTRICITY COMMITTEE(DEC)...