22nd May 2024

Month: March 2023

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲೇಡ್ಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ...