8th June 2023

Day: May 20, 2023

TUMAKURU:SHAKTHI  PEETA FOUNDATION ಬಿಪಿಎಲ್/ಎಪಿಎಲ್  ಕಾರ್ಡ್‍ನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕøತ ಗೊಳಿಸಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾgಗಳುÀ ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ...
TUMKURU: SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾಗಲೇ ಬೇಕು....