9th February 2023

Day: September 1, 2021

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ದೇಶಾಧ್ಯಂತ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ ಸಭೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು, ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ‘ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆ- ಆ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ನೀರು’ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರೆಗೂ...