3rd March 2024

Day: August 9, 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಓಲೈಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುದ್ದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು...